Personal

 

Leif Andersson

Arbetar främst med växtekologi och inventeringar. Projektledning. Metodikutveckling. Undervisning. Miljöövervakning. Lövskog. Datafrågor, GIS. Har bl a varit verksam som svensk projektledare för nyckelbiotopsinventeringarna i Estland och Litauen och som projektledare för inventering av biologiskt värdefull skog i västra Ryssland.

Adress:
Halna 27
545 93 Töreboda
Telefon: 0506 – 143 01
Mobiltel: 070 – 657 17 46
E-post: leif.andersson[at]pro-natura.net

 

 

Leif Andersson

 

Thomas Appelqvist

Arbetar främst med naturinventeringar och skötselplaner men också med undervisning. Är intresserad av många olika saker inom biologin som odlingslandskapets ekologi, naturvårdens idéhistoria, betesekologi, vedbiologi och pollinationsbiologi. Undersöker gärna insektsfaunan och har inventerat skalbaggar i över trettio år. Har en doktorsexamen på arbeten om vedsvampar på gran. Undervisar sedan många vid Göteborgs Universitet och ansvarar där för kurser i naturvårdsbiolog och ekologi.

Hemadress:
Hökegårdsgatan 75
431 38 Mölndal
Telefon - dag: 031 – 786 26 07
Telefon - kväll: 076 – 241 32 15
Fax: 031 – 773 26 07
E-post: thomas.appelqvist[at]pro-natura.net

 

 

Thomas Appelqvist

 

Ola Bengtsson

Arbetar främst med inventeringar, skötselfrågor och uppföljning i olika typer av terrestra miljöer såsom lövskogar, gräsmarker, brynmiljöer, sanddyner och kusthabitat. Skötselplaner, miljöövervakning, utbildning, MKB, GIS. Arbetar också med analys av ekologiska data och hur resultat från sådana analyser kan nyttjas och omsättas inom praktisk naturvård.

Adress:
Pro Natura
Träringen 66 B
416 79 Göteborg
Telefon: 031 – 14 24 80, 0322-533 65
Mobiltel: 070 – 659 42 57
E-post: ola.bengtsson[at]pro-natura.net

 

 

 

Ola Bengtsson

 

Vikki Bengtsson

Är ekolog och har arbetat professionellt med naturvård sedan 1992. Åren 1992 till 2003 arbetade hon i England. Vikki har under hela sin yrkesverksamma tid arbetet med frågor rörande praktisk skötsel, röjningar och restaureringar av gamla träd samt framtagande av skötselplaner för enskilda träd. Vikki har dessutom arbetat med framtagande av skötselplaner, olika typer av vegetationsanalyser, utbildningsinsatser samt guidning, översättning och framtagande av informationsmaterial. Hon är också verksam styrelseledamot inom organisationen Ancient Tree Forum i Storbritannien.

Adress:
Pro Natura
Träringen 66 B
416 79 Göteborg
Telefon: 031 – 14 24 80, 0322-533 65
Mobiltel: 070 – 345 16 44
E-post: vikki.bengtsson[at]pro-natura.net

 

 

Vikki Bengtsson

 

Rolf-Göran Carlsson

Arbetar på arbetsledare för RÄFS Naturvårdsarbeten och leder ett arbetslag som sköter naturreservat och andra skötselkrävande områden i Skövde kommun med omgivningar. Aktiv också med mykologi och ansvarig för Västgötabergens Svampklubbs databas över svampfynd. Inbiten amatörbotanist.

Adress:
Södra Bergvägen 13
541 31 Skövde
Telefon: 0500 – 47 14 11
Mobiltel: 070 – 571 34 35
E-post: rolf.goran.carlsson[at]pro-natura.net

Rolf-Göran Carlsson

 

Christina Claesson

Naturvårdsbiolog och ekolog som främst arbetar med inventeringar, bland annat av lövskog, skyddsvärda träd och gräsmarker. Arbetar även med sammanställning och layout av informationsmaterial (skyltar, broschyrer), översättning, illustration och GIS. Är intresserad av flera fält inom biologin, framförallt skötselfrågor och ekologi i odlingslandskap och trädmiljöer.

Adress:
Pro Natura
Träringen 66 B
416 79 Göteborg
Telefon: 031 – 14 24 80
Mobiltel: 070 – 376 28 07
E-post: christina.claesson[at]pro-natura.net

 

 

Christina Claesson

 

Tomas Fasth

Arbetar med naturinventeringar omfattande kärlväxter, lavar, mossor, däggdjur och fåglar i odlingslandskap, skogar och våtmarker. MKB. Geografisk tyngdpunkt och specialitet: Småland.

Adress:
Högemålen
563 91 Gränna
Telefon: 0390 – 210 17
Mobil: 0730 – 63 15 06
E-post: tomas.fasth[at]pro-natura.net

 

 

 

Tomas Fasth

Ola Hammarström

Ola är naturvårdsbiolog och har arbetat med naturinventeringar och naturvårdande skötsel sedan 2013. Bred kompetens inom terrestra naturtyper med skog och lavar som särskilt fokus. Är särskilt intresserad av hur ekologisk data kan användas som underlag till naturvårdsåtgärder och skötsel. Har sin bas och utgångspunkt i Stockholmsområdet.

Adress:
Örnstigen 21
183 50 Täby
Telefon: 0728-54 44 11
E-post: ola hammarström [at]pro-natura.net

Ola Hammarström

 

Claes Hellsten

Claes Hellsten arbetar med biosfärområdet Östra Vätterbranterna på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Naturskolepedagog (Ekobussen, Jönköpings kommun), småbrukare, arbetar med utbildning, landskapsvård och skydd, restaurering (skog, naturbeten), biologiskt kulturarv, samverkansprojekt med organisationer, myndigheter och brukare.

Adress:
Ormenäs
563 93 Gränna
Telefon: 0390 – 500 84
Mobiltel: 073 –119 84 62
E-post: claes.hellsten[at]pro-natura.net

 

 

Kurt-Anders Johansson

Kurt-Anders arbetar huvudsakligen som verksamhetsledare inom RÄFS Naturvårdsarbeten. Han är sedan mer än 25 år ordförande i Västgötabergens Svampklubb. Sedan många år verksam också med kärlväxtbotanik, bryologi och ornitologi

Adress:
Henrik Gjutares gata 36 B
541 49 Skövde
Telefon: 0500 – 41 17 80
Mobiltel: 070 – 630 17 36
E-post: kurt-anders.johansson[at]pro-natura.net

 

Kurt-Anders Johansson

 

Fredrik Larsson

Utbildad naturvårdsbiolog vid Göteborgs universitet. Är särskilt kunnig i ornitologi och undersökte i sitt examensarbete nattskärrans förekomst i tätbebyggelse. Har arbetat med inventeringar och naturvärdesbedömningar av skogsmarker och MKB inför fastställande av detaljplaner och då med kärlväxter och kryptogamer som redskap. Arbetar även med GIS.

Adress:
Pro Natura
Träringen 66 B
416 79 Göteborg
Telefon: 031 – 14 24 80
Mobiltel: 073 – 685 54 63
E-post: fredrik.larsson[at]pro-natura.net

 

 

Fredrik Larsson

 

Mattias Lindholm

Har arbetat som naturvårdsbiolog och ekolog sedan 2001. Har en bred kompetens inom terrester naturvård och har goda kunskaper inommånga organismgrupper. Arbetar också med framställning av informationsmaterial. Är för närvarande deltidsanställd doktorand på institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs Universitet där han studerar skydd och skötsel av ljunghedar.

Adress:
Träringen 66 B
416 79 Göteborg
Telefon: 031 – 14 24 80
Mobiltel: 0702 – 95 86 66
E-post: mattias.lindholm[at]pro-natura.net

 

Mattias Lindholm

 

 

 

Resurspersoner

 

Johan Eklöf

Utbildad forskare och copywriter, med fladdermöss som specialkompetens. Sedan 2010 driver Johan eget företag, Graptolit ord & natur, som skribent, utredare och naturinventerare. Men ända sedan 1998 har han anlitats som konsult i fladdermusfrågor och driver siten www.fladdermus.net tillsammans med andra fladdermusexperter. Hösten 2011 var Johan delaktig i öppnandet av Sveriges första fladdermuseum (Fladdermuscentrum Taberg) och arbetar nu heltid med populärvetenskap och fladdermusinventering, särskilt med fokus på vindkraftsprojektering. Johan har också en rad böcker på sitt samvete, bland annat Djurens Evolution, en pocketbok om livets ursprung och förändring.

Adress:
Krokdalsvägen 88
517 34 Bollebygd
Mobiltel: 0733 – 66 17 61
E-post: johan.eklof[at]gmail.com

 

Johan Eklöf

 

Mats Eriksson

Har ett förflutet som forskare men också som verksam inom både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Arbetar sedan många år i egen regi i företaget MK Natur- och Miljökonsult HB, gärna med frågor som rör fågelinventeringar och sötvatten. Spörsmål som rör lommar intar här lite av en särställning. Under senare år har en stor del av arbetstiden ägnats åt frågor som på olika sätt berör EUs två naturvårdsdirektiv, fågeldirektivet och art- /habitatdirektivet. Mycket tid har också lagts på arbetsuppgifter som rör EU/LIFE, programområdena ”natur” och ”biologisk mångfald”, där Mats har fungerat som nationell rådgivare. Mats har också arbetat med policyfrågor som vindkraft och dess inverkan på naturmiljön

Adress:

Mats Eriksson
MK Natur- och Miljökonsult HB
Tommered 6483
437 92 Lindome
Telefon: 031 – 94 87 06
Mobil: 070 – 609 94 33
E-post: eriksson.tommered[at]telia.com

 

 

Olof Persson

Utbildad natuvårdsbiolog som främst arbetar med inventeringar av olika organismgrupper och naturtyper. Fokus ligger på insekter med vedlevande skalbaggar och fjärilar som tidigare arbetsfält. God kunskap om fåglar och inventeringar av dessa. Har gjort naturvärdesbedömningar med grund i flera organismgrupper bland annat kärlväxter, lavar och mossor. Arbetar även med GIS. Har bas och utgångspunkt i Kalmar.

Adress:
Linnégatan 2
392 33 Kalmar
Telefon/Mobiltel: 0733 – 91 24 99
E-post: olof.persson[at]pro-natura.net

Olof Persson

 

Björn Nordén

Forskare och skogsmykolog på Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Specialområden är lavar och vedsvampar. Jobbar också med sporsäcksvampar för NationalNyckeln. Bedriver forskning om lövskog.

Adress:
Spekebergsgatan 10
411 28 Göteborg
Telefon - dag: 031 – 786 26 07
Telefon - kväll: 031 – 82 79 09
Mobiltel: 070 – 651 94 66
E-post: bjorn.norden[at]pro-natura.net

 

 

Björn Nordén

 

Heidi Paltto

Arbetar med planering och design av ekologiska undersökningar/inventeringar samt med biologisk statistik. Arbetar som forskare med fokus på landskapsekologi, ekmiljöer och rödlistade arter.

Adress:
St Sigfridsgatan 40 B
521 35 Falköping
Telefon: 0515 – 414 14
E-post: heidi.paltto[at]pro-natura.net

 

 

Heidi Paltto

 

Anita Stridvall

En av landets främsta mykologer vad det gäller marksvampar. Har tillsammans med sin framlidne man, Leif Stridvall, inventerat svampar – ideellt och yrkesmässigt i mer än 40 år. Är dessutom mycket kunnig på kärlväxter och lavar. Driver en hemsida med en enastående mängd fina bilder på kärlväxter, lavar och svampar (www.stridvall.se).

Adress:
Lextorpsvägen 655
461 64 Trollhättan
Telefon: 0520 – 72 650
Mobiltel: 073 – 092 47 49
E-post: anita[at]stridvall.se


 

 

Anita Stridvall