Naturinventeringar

Bra kunskapsunderlag är grundläggande för ett bra naturvårdsarbete. Denna grund läggs med ett väl genomfört inventeringsarbete. Vi har flera decenniers erfarenhet av naturinventeringar i alla landmiljöer i hela landet och stora delar av Europa.

Det kan gällla tematiska inventeringar av olika biotoper som våtmarker, naturliga gräsmarker, skogar, nyckelbiotoper, osv.

Det kan också gälla uppföljning av en art eller artgrupp i landskapet. Hur är situationen för alkonblåvinge i Västsverige? Hur ser trenden ut för fjälltaggsvampar och violgubbe.

Dokumentation av flora, fauna och funga i avgränsade områden, särskilt skyddade områden som naturreservat och nationalparker, ger ett viktigt underlag för att bedöma naturvårdens insatser. Vi genomför inventeringar av alla organismgrupper i landmiljöer.

Vi genomför skoglig målklassning och skogsbruksplanering. Vi har medverkat i Sveaskogs naturvärdesinventeringar i Ekoparkerna och gjort målklassningar i ett stort antal militära övningsfält.