Kurser

 

Kurser i Pro Naturas regi

 

Pro Natura ordnar regelbundet kurser. Här finner du information om kommande kurser.

 

Senaste kursen:

Våren 2018 anordnades en kurs i England. Kursen vände sig till personer som arbetar med skötselproblematik eller annan typ av naturvård i marker med gamla lövträd.

Tid:9 – 13 april 2018

Teman för kusen: Teman för kusen: Restaurering av igenvuxna gräsmarker, restaurering av åldriga före detta hamlade träd, upkomst av er mosaiklandskap some en effekt av långvarigt bete, biologiska värden knutna till mosaiklandskap med åldriga skogar, gamla träd och hävdade gräsmarker, nyskapande av dödvedsmiljöer, traditionell äldre markanvändning i England, rewilding, naturvårdsaktörer i Storbritannien. Kursen leds av Vikki Bengtsson, Pro Natura.

Besöksmål: Hatfield forest, The New Forest, Knepp Castle - Sussex, Windsor Great Park och Burnham Beeches.

Kursen är huvudsakligen en fältkurs. Föreläsningar, diskussioner och genomgångar sker under kvällarna.